hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/004416

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ, katastrálne územie Terasa.

Žiadateľ: Materská škola Kežmarská č. 46, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín druhu Tis obyčajný/Taxus baccata rastúcich na pozemku parc. č. 873 v areáli MŠ Kežmarská na ul. Kežmarská č. 46. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodná výsadba bezprostredne v areáli materskej školy nakoľko kôra, listy a plody môžu byť jedovaté a hrozí poškodenie a ohrozenie zdravia detí.

Žiadosť doručená dňa: 11.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.