hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/051942

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. Lidické námestie č. 18, PČĽ 30, Kurská č. 12, Maurerova č. 12, ZŠ Krosnianska č. 4.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 10 ks drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 2170, 1980/4, 3614/7, 2002/2, 2971 a 2968  v kat. úz. Furča. Jedná sa 3 ks drevín druhu jabloň s obvodmi kmeňa 60, 89 cm a dvojkmeň 59/39 cm, 1 ks druhu borovica s obvodom kmeňa 65 cm, 1 ks druhu  slivka  dvojkmeň 71/79 cm, 1 ks druhu duglaska tisolistá s obvodom kmeňa 77 cm a 4 ks drevín druhu borovica s obvodmi kmeňov 98, 110, 97, a 104 cm. Predmetné dreviny rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Dargovkých hrdinov. Výrub sa navrhuje z dôvodu tienenia bytov, resp. učební ZŠ čo zabraňuje vstupu denného svetla. Pri zlých poveternostných podmienkach zasa narážajú do okien, čím dochádza k ich poškodeniu. U jabloní je dôvodom výrubu skutočnosť, že plody opadávajú priamo na priľahlý chodník vedúci k vstupu do MŠ, čím spôsobujú pošmyknutie detí a rodičov, vyskytujú sa tam aj potkany. Jedna z jabloní spôsobuje aj tienenie verejného osvetlania.

 

Žiadosť doručená dňa: 22.12.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.