hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/051393

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich v lokalite Hlinkova - Študentská.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 4 ks drevín a 30 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemku parc. č. 4589/57 v kat. úz. Severné mesto. Jedná sa o dreviny druhu  Negundo aceroides s obvodmi kmeňov 102/80/85 cm trojkmeň, 98/67cm dvojkmeň, 73/90 cm dvojkmeň a 148 cm a krovitý porast druhu Sambucus nigra, ktoré rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Sever. Výrub sa navrhuje z dôvodu nevhodnej výsadby, zlého zdravotného stavu a poškodenia drevín.

 

Žiadosť doručená dňa: 16.12.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.