hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/047572

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich v areáli Kasární – Kulturpark.

 

Žiadateľ: K13-Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1542/80, 11 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1542/75, 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1542/73, 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 1542/1 a 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 1542/64 v kat. úz. Skladná. Jedná sa o dreviny druhu  Aesculus hippocastanum s obvodom kmeňa 203 cm, 150 cm, 169 cm, 235 cm, 195 cm, 191 cm, 183 cm, 177 cm, 258 cm, 259 cm, 185 cm, 177 cm, 144 cm, 208 cm a 268 cm, Tilia cordata s obvodmi kmeňov 169 cm a 176 cm, Fraxinus excelsior s obvodom kmeňa 174 cm, Ailanthus altissima s obvodom kmeňa 310 cm a Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 137 cm, ktoré rastú na pozemkoch  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Juh. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín a skutočnosť, že bezprostredne ohrozujú zdravie návštevníkov.

 

Žiadosť doručená dňa: 19.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.