hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046653

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. Palárikova.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1603/77, 78 v kat. úz. Skladná . Jedná sa o dreviny druhu Populus nigra s obvodmi kmeňov 160 cm, 250 cm a 155 cm, ktoré rastú na pozemkoch  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice - Juh. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny rastú v blízkosti objektu – Dom techniky a svojimi koreňmi môžu narúšať základy budovy. V prípade silného vetra hrozí spadnutie konárov na parkujúce autá, prípadne ich vyvrátenie.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.