hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046649

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich v lokalite Na Kalvárii.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 10 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 460/2, 1175/16, 1175/40, v kat. úz. Severné mesto. Jedná sa o dreviny druhu Populus nigra s obvodmi kmeňa 162 cm, 124 cm, 145 cm, 121 cm, Robinia pseudoacacia s obvodmi kmeňov 73 cm, 75 cm, Aesculus hippocastanum s obvodom kmeňa 183 cm, Catalpa bignonioides s obvodmi kmeňov 11 cm, Acer platanoides a Tilia cordata s obvodom kmeňa 156 cm, ktoré rastú na pozemkoch  vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu je obnova kostrovej vegetácie (nahradenie starých, poškodených, nevhodných stromov) podľa projektovej dokumentácie sadových úprav pre danú lokalitu. Žiadosť zahŕňa stromy navrhované na výrub v I. etape obnovy kostrových drevín. Náhradná výsadba bude zrealizovaná na rovnakých parcelách podľa priloženej projektovej dokumentácie.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.