hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046644

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. Stálicová 12 a Baltická 11.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny rastúcej na ul. Stálicová 12, na pozemku parc. č. 3143 v kat. úz. Jazero a 2 ks drevín rastúcich na ul. Baltická 11, na pozemku parc. č. 3838/55 a 3838/54 v kat. úz. Jazero. Jedná sa o dreviny druhu picea sp. s obvodom kmeňa 73,5 cm a juniperus communis s obvodmi kmeňov 44 cm a 38 cm, ktoré rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice.. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o staršie vzrastlé jedince s typickým habitusom, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obytného bloku a chodníka, kde spôsobujú tienenie spodných bytov. Na drevinách v čase trvania tvaromiestnej obhliadky boli viditeľné poškodenia a preschnutia. V prípade pádu vplyvom poveternostných podmienok môžu spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.