hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/799

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Stratená (NP Slovenský raj).

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:

  1. § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenia pokoja a ticha,
  2. § 16 ods. 1 písm. a) v znení 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
  3. § 16 ods. 1 písm. a) v znení 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce

na území NPR Stratená (5. stupeň ochrany) za účelom realizácie stavby „Stabilizácia mikroklimatických podmienok vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyni“ na parcelách registra „C“ KN č. 4400/1, 4400/3 v k.ú. Dobšiná, realizovanej na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.

Žiadosť doručená dňa: 22.02.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.