hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2265

 

· ·

Podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

2013/2265-1

Ing. Steinerová /055-6001 180

19.08.2013

VEC
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypustenie rybníkov na rybárskej farme Hrhov, v okrese Rožňava:
Žiadateľ: Rybárstvo Zemplín s.r.o., Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce.
Predmet žiadosti: povolenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypustenie rybníkov na rybárskej farme Hrhov, v okrese Rožňava
Žiadosť doručená dňa: 13.08.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame do 7 dní od prevzatia upovedomenia zaslať oznámenie o účasti resp. neúčasti v konaní písomne (resp. elektronicky na adresu a následne písomne poštou).
.Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru