hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1513

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť: o udelenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. b) a c), § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. b) a c) a § 14 ods. 1 písm. b) a c) zákona o OPaK :

• na vchádzanie alebo státie s bicyklami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy a

• na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce

za účelom odborného doprovodu turistov a cykloturistov na území národného parku Slovenský raj, vrátane územia NPR Stratená a jej ochranného pásma i po spevnených komunikáciách vyhradeného areálu Podlesok, kde platí 3. a 5. stupeň ochrany na tieto trasy:

pešia turistika: Geravy - Gačovská skala - Geravská vyhliadka – Dedinky a späť

cykloturistika

1. Glacká cesta, konkrétne Podlesok - Nad Podleskom - Pod Vtáčim hrbom - Suchá Belá, vrchol - Glac, Malá Poľana - Malá Poľana - Glac, bývalá horáreň - Glacká cesta - Pod Suchým vrchom - Geravy - Stratenská Píla a späť.

2. Podlesok - Rumanová - Kláštorisko (jednostranne)

Žiadateľ: Asociácie horských sprievodcov Slovenského raja, Gorazdova 29/9, so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Žiadosť doručená dňa: 16.05.2013

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.