hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1166-1

 

· ·

Podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

2013/1166

Ing. Steinerová /055-6001 180

08.04.2013

VEC
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:
Žiadosť o vydanie súhlasov a povolenie výnimiek v súvislosti s výskumom zameraným na fytocenologickú a typologickú klasifikáciu lesných spoločenstiev a zhodnotenie ich vývoja v čase. Výskum bude realizovať Katedra fytológie lesníckej fakulty TU vo Zvolene c v spolupráci s Botanickým ústavom SAV.
Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.
Predmet žiadosti:
- povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a),
- povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. c),
- povolenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c),
- povolenie výnimky podľa §16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c),
- povolenie výnimky podľa §16 ods. 1 písm. b),
- súhlas na výskum v zmysle § 56.

Žiadosť doručená dňa: 02.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame do 7 dní od prevzatia upovedomenia zaslať oznámenie o účasti resp. neúčasti v konaní písomne (resp. elektronicky na adresu a následne písomne poštou).Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru