hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1084

 

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť: Zo dňa 21.3.2013 o vydanie výnimiek z podmienok ochrany v NPR za účelom spracovania kalamity v  v NPR Humenec, v  JPRL 58 B (buk lesný 89 ks – 55,91 m3), JPRL 59 (buk lesný 178 ks – 143,18 m3) a (hrab obyčajný 19 ks – 8,13 m3) a v JPRL 60 B (buk lesný 165 ks – 91,02 m3) - spolu ide o spracovanie 298,24 m3. Dielce sú súčasťou ÚEV Stredné Pohornádie.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu na území vyššie citovanej NPR.

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do siedmych dní od doručenia upovedomenia o tomto správnom konaní.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.