domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2015/013336

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Jaroslav Ander, Byster 85, 044 41 Sady nad Torysou

Predmet žiadosti: Súhlas na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku podľa § 68 písm. w) zákona o OPaK. Plávajúce zariadenie bude ukotvené na VN Ružín, parcela KN-C č. 358/1 v k. ú. Košické Hámre.

Žiadosť doručená dňa: 02. 12. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.