domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2015/012485

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín rastúcich v ochrannom pásme cesty a potoka v k. ú. Opátka. Jedná sa o náletové dreviny, ktoré prerástli do veľkých rozmerov a zasahujú do miestnej komunikácie a bránia v plynulej premávke do obce Opátka. Dôvodom výrubu drevín v blízkosti vodného toku v k. ú. Opátka je zlý zdravotný stav brehového porastu, ktorý je v niektorých úsekoch podmytý a v budúcnosti môže spôsobiť zahatanie vodného toku, vymytie brehov a následne záplavy priľahlých pozemkov a stavieb stojacích na nich.

Žiadosť doručená dňa: 06. 11. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.