domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2015/010347

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hýľov, zastúpená starostom, Hýľov 21, 044 12 Hýľov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1ks dreviny (lipa) rastúcej na parcele č. KN-C 301 ostatné plochy v k. ú. Hýľov a 1 ks dreviny (smrek) rastúcej na parcele číslo KN-E 634 ostatné plochy v k. ú. Hýľov. Dôvodom výrubu lipy je, že sa nachádza v blízkosti obnovenej obecnej studne, kde hrozí zavalenie studne rastúcimi a preražajúcimi konármi do jej vnútra. A výrub smreku je z dôvodu, že sa nachádza na cintoríne v tesnej blízkosti hrobov a svojimi rastúcimi koreňmi poškodzuje hrobové miesta.

Žiadosť doručená dňa: 17. 09. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.