domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2015/007712

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1ks stromu (agát biely) rastúceho na parcele č. KN – C 66/3 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Perín. Dôvodom výrubu je, že predmetná drevina ohrozuje miestnu komunikácia a detské ihrisko. Korene dreviny sú prerastené do odvodňovacieho rigolu a vodovodu. Strom je v kolízií s navrhovaným zriadením kioskovej trafostanice.

Žiadosť doručená dňa: 29. 06. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.