domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2015/002047

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Seňa, zastúpená starostkou, Abovská 200, 044 58 Seňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1ks stromu rastúceho na parc. č. KN – C 3530/1 zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Seňa. Dôvodom výrubu je zlý zdravotným stav dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 26. 01. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.