domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OÚ-KS-OSZP 2014/04271

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čečejovce, zastúpená starostom, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks drevín na prac. č. KN – C 1237/7 zastavané plochy a nádvoria, 5 ks ihličnanov na parc. č. KN – C 33/1 zastavané plochy a nádvoria, 1 ks Borovice na pozemku prac. č. KN – C 1351/2 a 1 ks listnatej dreviny na pozemku parc. č. KN – C 249 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Čečejovce. Dôvodom výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín.

Žiadosť doručená dňa: 07. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.