domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody a  krajiny v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Seňa, zast. starostkou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

Jedná sa o výrub 99 ks drevín druh topoľ rastúcich na parcelách KN-E 3532/2, 1740/2, 1740/1 a 1729 druh pozemku orná pôda v k.ú. Seňa.
Výrub drevín je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania majetku a života obyvateľov obce.

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.