domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/01965

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Margaréta Pristášová, Moldavská 9, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks dubov a 3 ks borovíc rastúcich na parcelách KN-C číslo 355/3 a 355/5, druh pozemku trvalé trávne porasty, v k.ú. Vyšná Kamenica. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ohrozovania chaty a osadenia stĺpa elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 13.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.