domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/01964

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Marek Šárkozi, Pri Hornáde 19, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub cca 9 ks topoľov, 318 ks vŕb bielych, 232 ks jelší, 11 ks agátov, 1 ks orecha, 36 javorov poľných a 9 ks jaseňov rastúcich v brehových porastoch vodných tokov Olšava na parcelách KN-C číslo 652/1-2 v k.ú. Bohdanovce, KN-C číslo 238, 239, 243/1-2 v k.ú. Nižný Čaj, KN-C číslo 297 – 300 v k.ú. Vyšný Čaj, KN-C číslo 355 – 358, 361, 362, 374, 375, 377 v k.ú. Blažice a Rankovský potok KN-C číslo 2265/1 v k.ú. Bačkovík. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu údržby brehových porastov.

Žiadosť doručená dňa: 12.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.