domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/01914


V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia o náhradnej výsadbe.

Žiadateľ: Minerals Mining SK s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia č. 2012/0100 v zmysle §89 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, ktorá sa týka výšky drevín pri náhradnej výsadbe
. Dôvodom žiadosti je nesúlad požiadavky na výšku vysádzaných drevín v rozhodnutí s platnými technickými normami, ktoré určujú podmienky výsadby a veľkosti sadeníc STN 482211.

Žiadosť doručená dňa:

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.