domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/00749

  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na vybudovanie oplotenia.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na vybudovanie oplotenia v zmysle § 13 ods. 2 zákona písm. d) zákona o OPaK. Jedná sa o oplotenie častí lesných porastov na parc. č. 432/1 v k.ú. Veľká Lodina a parc. č. 960 v k.ú. Košická Belá (JPRL č. 418b a 427/11 v LHC Malá Lodina, Polesie Ružín) na území európskeho významu Stredné Pohornádie s 2. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK. Dôvodom žiadosti je, že v daných porastoch došlo k uhynutiu mladých porastov – jasenín a zániku podmienok prirodzenej obnovy (následne došlo k silnému zaburineniu). Pre efektívne uplatnenie umelej obnovy v daných porastoch je potrebné vybudovať oplotenie proti zveri tak, aby sa zamedzilo poškodzovaniu mladého porastu, nakoľko sa jedná o lokality, v ktorých sa zver zdržiava celoročne.

Žiadosť doručená dňa: 25.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.