domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/00655

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bukovec, zastúpená starostom, 044 20

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 12 ks listnatých drevín druh jelša rastúcich na parcele č. 655/2 v k. ú. Bukovec. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu výstavby detského ihriska.

Žiadosť doručená dňa: 11.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.