domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/00451

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Štefan Lengyel, Dúhová 253, 044 42 Rozhanovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub cca 400 ks drevín druhov dub, hrab, borovica rastúcich na parcele KN-E číslo 1333/2 – lesné pozemky v k.ú. Rozhanovce, ktorá je v registri KN-C vedená ako časť parcely č. 1332/3 druh pozemku trvalé trávne porasty. Na predmetnej parcele na výmere cca 5,0 ha sa nachádza porast lesných drevín vo veku cca 50 rokov, ktorý je z dôvodu jeho ďalšieho zdravého vývoja potrebné presvetliť – vykonať výchovný zásah.

Žiadosť doručená dňa: 18.02.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.