domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/00137

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Vincent Timko, 044 45 Ďurďošík 58

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub cca 7,5 ha krovia rastúceho na parcele KN-E číslo 113/32, druh pozemku orná pôda, v k.ú. Ďurďošík. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu uvedenia pozemku do pôvodného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 10.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.