domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2012/02623

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce 92

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 10 ks topoľov rastúcich na parcelách KN-C č. 28/2 a 32/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kecerovské Kostoľany. Výrub drevín je požadovaný z bezpečnostných dôvodov, nakoľko sa jedná o dreviny v zlom zdravotnom stave, ktoré sa nachádzajú v areáli školy a opadom konárov ohrozujú žiakov.

Žiadosť doručená dňa: 10.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.