domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2012/02621

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čaňa, zastúpená starostom, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks líp, 5 ks briez previsnutých, 1 ks agáta bieleho, 1 ks gaštana jedlého a 2 ks orecha kráľovského rastúcich na parcelách č. 1800, č. 1794, č. 1227/1, č. 1196/38, č. 1799 a č. 1815, v k. ú. Čaňa. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov a ohrozenia cestnej premávky.

Žiadosť doručená dňa: 10.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.