domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2012/02542

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Matúš Sedlák, 082 03 Ličartovce 258

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub cca 4 ks dubov, 140 ks hrabov, 250 ks briez a 70 ks topoľov osikových rastúcich na parcele KN-C číslo 1421/4, druh pozemku trvalé trávne porasty, v k.ú. Ružín. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu vyčistenia pasienkov od náletových drevín a ich poľnohospodárske využívanie.

Žiadosť doručená dňa: 03.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.