hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/039594

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub stromov a krovitých porastov v MČ Košice – Západ na ul. Popradská.

Žiadateľ : ENTO spol. s.r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice v zastúpení NTC Košice a.s., Príkopova 11736/6, 851 03 Bratislava.

Predmet žiadosti :Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub stromov a krovitých porastov v lokalite na ul. Popradská na pozemkoch parc. č. 4695/1, 4695/3, 4696/1 v kat. úz. Terasa v MČ Košice – Západ. Dôvodom výrubu je výstavba stavby „Národné tenisové centrum Košice“.

Žiadosť doručená dňa : 19.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.