hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/018319

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariát – Konyárt Plešivec, Čsl. armády 26, 049 11 Plešivec

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas k výstavbe protipožiarnej lesnej cesty v k. ú. Plešivec. Plánovaná trasa protipožiarnej lesnej cesty je vedená na lesných pozemkoch v 3. stupni ochrany. Časť cesty prechádza územím, ktoré je súčasťou CHVÚ Slovenský kras.


Žiadosť doručená dňa: z vlastného podnetu OÚ Košice, nakoľko bol zistený počas konania o vydanie súhlasu.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.