hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Vodný plán Slovenska


Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly

dokument na pripomienkovanie a konzultovanie s verejnosťou

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly v lehote šiestich mesiacov od 22. 12. 2020 do 22. 06. 2021 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.

Adresa pre podávanie pripomienok
pre listovú formu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia vôd
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

pre elektronickú formu : 

Termín na podávanie pripomienok
Dokument je zverejnený na webovom sídle od 22. decembra 2020 na dobu 6 mesiacov odo dňa zverejnenia

Náležitosti na podávanie pripomienok
podané pripomienky musia obsahovať tieto náležitosti:

Pre rozhodovanie o podaní pripomienky v stanovenej dobe je rozhodujúci dátum odoslania.

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (PDF 25MB) 
prílohy a mapy k dokumentu (ZIP 125MB)

Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly (PDF 22MB) 
prílohy a mapy k dokumentu (ZIP 46MB)

 

Priebežné konzultačné online workshopy

Konzultácia na tému Revitalizácie (11.3.2021)

Prezentácie - Workshop 11.3.2021

Konzultácia na tému Infraštruktúrne projekty (12.5.2021)

Prezentácie - Workshop 12.5.2021

Konzultácia na tému Znečistenie (10.6.2021)

Prezentácie - Workshop 10.6.2021

Konzultácia - sumárne výstupy priebehu pripomienkovania (12.10.2021)

Prezentácie - Workshop 12.10.2021

 

Pripomienky z konzultačného procesu (PDF, 1,39 MB)

 

SEA - Vodný plán Slovenska (odkaz)


Plány manažmentu čiastkových povodí

Podkladové materiály hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd:


Prezentácie - Workshop 8.12.2020