hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR je gestorom spracovania novej Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Plní tak programové vyhlásenie vlády SR (uznesenie č. 228/2021), podľa ktorého “Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch. Vláda SR sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne“ .

Prípravu Koncepcie koordinuje Riadiaci výbor zložený zo zamestnancov sekcie vôd. Za účelom zapojenia kľúčových expertov do tvorby koncepcie vodnej politiky bola rozhodnutím ministra životného prostredia zriadená Pracovná skupina pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky, ako nezávislý poradný orgán ministerstva. V Pracovnej skupine sú zastúpení zástupcovia rôznych rezortov, výskumných pracovísk, akademickej obce, podporných organizácií, zástupcovia samospráv a mimovládnych organizácií. Pracovná skupina zastrešuje expertné skupiny, ktoré sú vytvorené za účelom spracovania podkladových materiálov, analýz a riešenie špecifických tematických oblastí v rámci tvorby. Koncepcia nadväzuje na strategický dokument Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (pdf, 875 kB) (Envirostratégia 2030), na Stratégiu adaptačnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025 s výhľadom do roku 2030 (pdf, 2.83 MB). Koncepcia bude okrem iného vychádza z analýzy plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík (2007/60/ES) a z plánov manažmentov v povodí Dunaja a Visly. Ambíciou Koncepcie je tiež reflektovať ciele strategických dokumentov prijatých na úrovni EÚ vyplývajúcich z prijatia Európskej zelenej dohody.


Vláda SR schválila Koncepciu vodnej politiky uznesením č. 372/2022 dňa 1.6.2022