hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Právne predpisy EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006

Od 1. januára 2015 sa uplatňuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006. Nariadenie (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynov bolo platné do 31.12.2014. Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 ustanovuje niektoré nové povinnosti a požiadavky týkajúce sa regulácie fluórovaných skleníkových plynov (ďalej len „F-plyny“). Najdôležitejším novým opatrením je zavedenie postupne klesajúcich kvantitatívnych limitov pre uvádzanie HFC látok na trh Európskej únie. Kontroly na únik ako aj zhodnotenie sa v novom nariadení rozšírilo aj na chladiace jednotky chladiarenských vozidiel a prípojných vozidiel a rozšíril sa zoznam výrobkov a zariadení, ktorých uvedenie na trh sa zakazuje od určitého dátumu. Zároveň sú v ňom zachované súčasné ustanovenia nariadenia o F-plynoch s určitými úpravami, ktoré majú zabezpečiť lepšie vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov zo strany vnútroštátnych orgánov. V kocke môžeme požiadavky nariadenia zhrnúť do týchto bodov: stanovuje pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia F-plynov, ukladá podmienky uvádzania na trh výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú alebo ktorých fungovanie od nich závisí, ustanovuje požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na výkon príslušných činností, povinnosti kontroly zariadení na únik a stanovuje kvantitatívne limity na uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh. V ďalšej časti tohto dokumentu podrobnejšie rozoberieme základné a najdôležitejšie povinnosti a požiadavky, ktoré nové nariadenie vyžaduje a je potrebné si ich osvojiť a ustanoveným spôsobom plniť - či už ide o nové povinnosti alebo tie ktoré boli prebraté z doteraz platného nariadenia.

Fluórované skleníkové plyny, ktoré sú týmto právnym predpisom regulované sú uvedené v prílohe I nariadenia; regulácia sa týka aj zmesí, ktoré obsahujú tieto látky. Zároveň sú v prílohe II uvedené F-plyny, ktorých používanie nie je obmedzované, ale vzťahuje sa na nich oznamovacia povinnosť podľa článku 19.

Keďže primárnym cieľom nariadenia je znížiť a zamedziť emisiám F-plynov, prevádzkovatelia zariadení prijmú opatrenia na zamedzenie neúmyselného úniku týchto plynov a prijmú technicky a ekonomicky uskutočniteľné opatrenia na minimalizovanie únikov. V prípade, že bude detegovaný únik je potrebné bezodkladne zabezpečiť opravu zariadenia a do jedného mesiaca po oprave zabezpečiť, aby fyzická osoba s osvedčením overila, či bola oprava účinná. Prevádzkovatelia zariadení sú povinní zabezpečiť vykonávanie kontrol zariadení na únik (článok 4 nariadenia) v stanovených intervaloch v závislosti od množstva plynu v zariadení - zmenou je, že množstvo plynu v zariadení je vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2. Pričom tona ekvivalentu CO2 je vyjadrená ako súčin hmotnosti skleníkového plynu v metrických tonách a jeho potenciálu globálneho otepľovania (ďalej len „GWP). Kontroly na únik sa vzťahujú na prevádzkovateľov stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, stacionárnych protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel (nové), elektrických rozvádzačov a organických Rankinových cyklov. Na druhej strane sú určité druhy zariadení, ktoré nepodliehajú povinnosti kontroly na únik podľa článku 4. O ktoré zariadenia ide ? Sú to hermeticky uzavreté zariadenia s obsahom F-plynu menej ako 10 ton ekvivalentu CO2 a ak sú takto označené; za určitých okolností nepodliehajú kontrole na únik elektrické rozvádzače, v prípade, že spĺňajú podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 tretí pod-odsek písm. a) až c) nariadenia. Rovnako do 31.12.2016 nepodliehajú kontrole na únik zariadenia obsahujúce menej ako 3 kg F-plynu a hermeticky uzavreté zariadenia takto označené a obsahujúce menej ako 6 kg F-plynu. Kontroly na únik sa vykonávajú v stanovených intervaloch v závislosti od množstva F-plynu v zariadení, takto:

  1. zariadenia s obsahom plynu 5 až 50 ton ekvivalentu CO2 raz za 12 mesiacov; v prípade inštalovaného systému detekcie aspoň každých 24 mesiacov,
  2. zariadenia s obsahom plynu 50 až 500 ton ekvivalentu CO2 raz za 6 mesiacov; v prípade inštalovaného systému detekcie aspoň každých 12 mesiacov,
  3. zariadenia s obsahom plynu 500 ton ekvivalentu CO2 a viac raz za 3 mesiace; v prípade inštalovaného systému detekcie aspoň každých 6 mesiacov.

Prevádzkovatelia určitých zariadení s obsahom F-plynu 500 ton ekvivalentu CO2 alebo viac majú povinnosť nainštalovať systém detekcie úniku v súlade s článkom 5 nariadenia, ktorý prevádzkovateľa alebo servisnú spoločnosť upozorní na akýkoľvek únik.

Tak ako v nariadení (ES) č. 842/2006 aj v novoprijatom nariadení sú prevádzkovatelia zariadení, ktoré je potrebné kontrolovať na únik povinní vytvoriť a viesť pre každé takéto zariadenie záznamy, ktoré musia obsahovať informácie presne stanovené a uvedené v článku 6 nariadenia. V takýchto záznamoch musia byť uvedené údaje o množstve a druhu F-plynov, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach; množstve F-plynov pridaných počas inštalácie, údržby alebo servisu alebo z dôvodu úniku; či F-plyny v zariadení boli recyklované alebo regenerované; množstvo zhodnotených plynov; totožnosť podniku, ktorý zariadenia inštaloval, vykonával jeho servis, opravu a údržbu alebo vyradil, prípadne aj číslo osvedčenia; dátum a výsledky kontrol na únik v prípade, že bolo zariadenie vyradené aj spôsob jeho zhodnotenia a zneškodnenia. Okrem prevádzkovateľov pribudla v nariadení aj povinnosť pre podniky, ktoré dodávajú fluórované skleníkové plyny viesť záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch F-plynov, ktoré musia obsahovať čísla osvedčení odberateľov a príslušné množstva F-plynov, ktoré nakúpili (povinnosť pre dodávateľov viesť evidenciu týchto látok my už v podstate máme zakotvenú v zákone; teraz je táto povinnosť ako nová ustanovená aj priamo v nariadení).

Ďalšou požiadavkou je povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov (článok 8 nariadenia) zo zariadení obsahujúcich tieto plyny fyzickými osobami, ktoré sú držiteľmi relevantných osvedčení, s cieľom zaistiť ich recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie. Týka sa to prevádzkovateľov stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, zariadení obsahujúcich rozpúšťadlá na báze F-plynov, stacionárnych protipožiarnych zariadení a stacionárnych elektrických rozvádzačov a plus boli v novom nariadení do tejto povinnosti zahrnutí aj prevádzkovatelia chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel.

V ďalšej časti nariadenie (EÚ) č. 517/2014 ustanovuje základné požiadavky na programy odbornej prípravy a hodnotiace postupy na získanie odbornej spôsobilosti a osvedčení (článok 10 nariadenia). Proces odbornej prípravy, skúšok a certifikácie bude naďalej pokračovať a prebiehať v podstate v nezmenenom režime. Podstatnou informáciou je, že existujúce osvedčenia a certifikáty vydané v súlade s nariadením (ES) č. 842/2006 ostávajú v platnosti za podmienok, za akých boli vydané. Členské štáty musia zabezpečiť dostupnosť odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až f); kontroly na únik zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až e) a zhodnotenie F-plynov v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia. Certifikačné programy a odborná príprava má zahŕňať informácie o aktuálne platných právnych predpisov a technických normách, zamedzovaní vzniku emisií, o zhodnotení F-plynov, o bezpečnom zaobchádzaní so zariadeniami a vzhľadom k postupnému obmedzovaniu používania fluórovaných skleníkových plynov a ich náhrady alternatívnymi, resp. prírodnými látkami, je potrebné do odbornej prípravy zahrnúť aj informácie o príslušných technológiách, ktorými je možné nahradiť alebo obmedziť používanie F-plynov a informácie o existujúcich požiadavkách na prácu so zariadeniami obsahujúcimi alternatívne chladivá. V súvislosti s požiadavkou, že príslušné činnosti môžu vykonávať, len osoby s relevantným osvedčením je na mieste pripomenúť, že každý podnik, ktorý požaduje výkon činnosti uvedenej v článku 10 odsek 1 od iného podniku sa náležite ubezpečí, že druhý podnik má na požadovanú činnosť osvedčenie, resp. certifikát.

Nariadenie rozšírilo zoznam výrobkov a zariadení, ktorých uvedenie na trh sa zakazuje od dátumu uvedeného v prílohe III, pričom je rozlíšené v závislosti od typu zariadenia alebo GWP plynu, ktorý zariadenia obsahujú (článok 11 nariadenia). Ide o zákaz uvádzania na trh nových chladiarenských, klimatizačných a protipožiarnych zariadení v prípadoch, kde existujú vhodné alternatívy. V prípade, že by sa preukázalo, že pre konkrétny výrobok alebo zariadenie neexistujú alternatívy alebo ich nemožno použiť z technického alebo bezpečnostného hľadiska alebo by z použitia alternatív vyplývali neprimerané náklady môže Európska komisia vo výnimočných prípadoch povoliť výnimku v trvaní najviac 4 rokov na uvedenie takého zariadenia na trh. S uvádzaním výrobkov a zariadení na trh súvisí ďalšia povinnosť vyplývajúca z článku 12 nariadenia, ktorá sa týka označovania výrobkov a zariadení obsahujúcich F-plyny. Požiadavka označovania sa vzťahuje na tieto typy výrobkov a zariadení: chladiace, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá, protipožiarne zariadenia, elektrické rozvádzače, aerosólové rozprašovače s výnimkou dávkovacích inhalátorov, všetky nádoby na F-plyny, rozpúšťadlá na báze F-plynov a organické Rankinove cykly. Na takomto označení musia byť uvedené nasledujúce údaje: informácia, že výrobok a zariadenie obsahuje fluórovaný skleníkový plyn; priemyselné označenie plynu alebo jeho chemický názov a od 1. januára 2017 množstvo plynu vyjadrené jednak hmotnosťou a jednak ekvivalentom CO2. Na označení sa v relevantných prípadoch uvedie aj informácia, že ide o hermeticky uzavreté zariadenie a v prípade elektrických rozvádzačov údaj, že rozvádzač má preskúšanú mieru úniku menej ako 0,1% za rok. Ďalšie podrobnejšie informácie o označovaní fluórovaných skleníkových plynov určených na konkrétne účely nájdete uvedené v článku 12.

Ďalšími novými a podstatnými zmenami v súvislosti s kontrolou používania F-plynov (článok 13 nariadenia) sú zákazy, ktoré pribudli do nariadenia vo vzťahu k používaniu určitých fluórovaných skleníkových plynov predovšetkým tých, ktoré majú vysoký potenciál globálneho otepľovania a teda nariadenie obmedzuje a zakazuje v prvom rade ich používanie. Podstatné sú z pohľadu chladiarenskej činnosti tieto zákazy:

V kontexte postupného obmedzovania množstva fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných na trh a s tým súvisiaceho systému kvót článok 14 nariadenia ustanovuje pravidlá uvádzania na trh zariadení vopred naplnených fluórovanými uhľovodíkmi (nová povinnosť). Tieto ustanovenia vychádzajú z myšlienky, z požiadavky, že všetky fluórované uhľovodíky uvedené na trh v EÚ musia byť započítané v rámci systému kvót, aby sa zachovala podstata a kontinuita postupného obmedzovania množstva plynov uvedených na trh. Čiže aj tie, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach dovezených a uvedených na trh Únie. V nadväznosti na uvedené sa preto od 1. januára 2017 chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá naplnené fluórovanými uhľovodíkmi neuvedú na trh, ak nie sú fluórované uhľovodíky, ktorými sú zariadenia naplnené započítané do systému kvót. Následne od 1. januára 2018, ak sa fluórované uhľovodíky obsiahnuté v zariadeniach neuviedli na trh pred naplnením takýchto zariadení, dovozcovia týchto zariadení zabezpečia, aby nezávislý audítor každoročne do 31. marca overil presnosť dokumentácie a vyhlásenia o zhode za predchádzajúci rok.

Záverom sa dostávame k najvýraznejšiemu a úplne novému prvku nariadenia, ktorý sa týka mechanizmu postupného obmedzovania množstva fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných na trh prostredníctvom tzv. kvantitatívnych limitov (článok 15 až článok18 nariadenia). Tento mechanizmus postupného znižovania je do veľkej miery založený na skúsenostiach získaných pri postupnom znižovaní spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu. Veľmi zjednodušene a v hrubom rámci zhrnuté - Komisia prideľuje spoločnostiam bezplatne kvóty, čiže množstvá, ktoré môžu vyrobiť alebo doviezť, a to na základe minulých nahlasovaných údajov, pričom si ponecháva rezervu pre nových účastníkov. Prideľovanie kvót spoločnostiam vychádza z množstva fluórovaných uhľovodíkov, ktorých uvedenie na trh daný výrobca alebo dovozca nahlásil počas referenčného obdobia 2009 až 2012. Rozoberme si teraz podrobnejšie v čom je podstata a princíp mechanizmu postupného znižovania množstva fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných na trh a aké povinnosti pre výrobcov a dovozcov z neho vyplývajú. Komisia zabezpečí, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú výrobcovia a dovozcovia oprávnení každoročne uviesť na trh v Únii neprekročilo maximálne množstvo na daný rok vypočítané podľa prílohy V nariadenia. To znamená, že Komisia najprv vypočíta maximálne množstvo, ktoré je možné uviesť na trh ako priemer celkového množstva uvedeného na trh v Únii v referenčnom období 2009 - 2012 a následne z neho percentuálny podiel stanovený na daný rok. V prílohe V sú uvedené percentuálne podiely na výpočet počnúc rokom 2015 (100%) a postupne v dvojročných intervaloch postupné % znižovanie až po rok 2030 (21%).

Komisia do 31. októbra 2014 určila pre každého výrobcu alebo dovozcu, ktorý nahlasoval údaje podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 842/2006 referenčnú hodnotu založenú na ročnom priemernom množstve fluórovaných uhľovodíkov, ktorých uvedenie na trh v období rokov 2009 - 2012 daný výrobca alebo dovozca nahlásil. Výrobcovia alebo dovozcovia, ktorí nenahlasovali údaje mali možnosť oznámiť svoj úmysel uviesť fluórované uhľovodíky na trh v nasledujúcom roku, a to do 1. júla 2014 v súlade s Oznámením výrobcom a dovozcom, ktoré vydala Európska komisia. Komisia následne každému výrobcovi a dovozcovi prideľuje kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh počnúc rokom 2015 podľa mechanizmu uvedeného v prílohe VI nariadenia. Čiže, každý podnik, ktorému bola stanovená referenčná hodnota podľa článku 16 ods. 1 a 3 získa kvótu zodpovedajúcu 89% referenčnej hodnoty vynásobenej percentuálnou hodnotou stanovenou na príslušný rok a uvedenou v prílohe V. Prečo 89% referenčnej hodnoty ? - zvyšné percentá sú rezerva pre nových účastníkov. Na účely prideľovania kvót Komisia zriadi (do 1.1.2015) elektronický register kvót a zabezpečí jeho fungovanie. Registrácia v tomto registri je povinná pre tieto subjekty:

Registrovaní výrobcovia a dovozcovia budú prostredníctvom Registra kvót informovaní Komisiou o pridelených kvótach a všetkých zmenách počas alokačného obdobia. Kvóty sa prideľujú bezplatne. Mechanizmus prideľovania kvót sa neuplatňuje na výrobcov a dovozcov menej ako 100 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných uhľovodíkov ročne a kategórie F-plynov špecifikovaných v článku 15 ods. 2 druhý pod-odsek písm. a) až f).

Ďalšou povinnosťou vyplývajúcou z nového nariadenia je nahlasovanie výroby, dovozu, vývozu, použitia ako východiskovej suroviny a zneškodnenia látok uvedených v prílohách I alebo II nariadenia. Týka sa to nasledujúcich subjektov:

tieto subjekty nahlasujú Komisii do 31.3.2015 a potom každý rok údaje podľa prílohy VII nariadenia.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch sa uplatňuje od 1. januára 2015 a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Ostatné nariadenia Komisie, ktoré boli vydané v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 842/2006 ostávajú zatiaľ v platnosti a uplatňujú sa, až kým sa nezrušia prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov prijatých Komisiou