hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Fluórované skleníkové plyny

Fluórované skleníkové plyny, tzv. F-plyny, sú chemické látky vytvorené ľudstvom a používajú sa v rozličných sektoroch a rôznym spôsobom, najmä ako chladivá v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, tepelných čerpadlách, ako hasiace médiá v protipožiarnych zariadeniach, ako nadúvadlá pre peny, rozpúšťadlá, hnacie plyny aerosólov a pod...
Medzi fluórované skleníkové plyny patria:

Zoznam regulovaných F-plynov je uvedený v prílohe I nariadenia (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. V prílohe II tohto nariadenia je zoznam tzv. iných fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia a regulácie, avšak podliehajú oznamovacej povinnosti.

Fluórované skleníkové plyny sú v praxi široko používané ako náhrady za látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktorých použitie je obmedzené, resp. v mnohých použitiach zakázané Montrealským protokolom o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a tiež nariadením (EÚ) č. 1005/2009. Od deväťdesiatych rokov 20. storočia ich spotreba celosvetovo významne rastie a má stúpajúci tendenciu, napr. v porovnaní s rokom 1990 vzrástla ich spotreba v EÚ o 60%. F-plyny sú chemicky pomerne stále a pri ich vypustení do ovzdušia emisie pretrvávajú v atmosfére aj po niekoľko desiatok rokov.

Fluórované skleníkové plyny nemajú vlastnosti, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme, zato však môžu výrazne prispieť ku globálnemu otepľovaniu vzhľadom k tomu, že väčšina z nich má vysoký potenciál globálneho otepľovania (tzv. GWP z anglického "global warming potential"). GWP použité v kontexte regulácie F-plynov je vypočítané ako 100-ročný potenciál otepľovania jedného kilogramu skleníkového plynu v pomere k jednému kilogramu CO2. Podľa Kjótskeho protokolu sa emisie F-plynov započítavajú do redukcie emisií skleníkových plynov, ktorých signatárske krajiny vrátane EÚ, majú dosiahnuť.

ZIlustračný obrázok zjednodušeného princípu globálneho otepľovania

Zjednodušený princíp globálneho otepľovania

Z uvedených dôvodov bolo na európskej úrovni prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006. Jeho primárnym cieľom je znížiť a zamedziť emisiám F-plynov, a preto nariadenie ustanovuje pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia F-plynov, podmienky uvádzania na trh výrobkov a zariadení, požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti, povinnosť pravidelných kontrol zariadení na únik a ustanovuje kvantitatívne limity na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh.

Na národnej úrovni bol v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 517/2014 prijatý zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch, v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 Z. z..