Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Špecifická výzva /Strategické projekty

V rámci   PROGRAMU NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE STREDNÁ  EURÓPA  (2007-2013)  bola  dňa 12. júla 2010 otvorená špecifická výzva na hľadanie vedúcich/projektových partnerov do projektov strategického významu. 

Uvedenú špecifickú výzvu vyhlásil  Riadiaci orgán programu Stredná Európa, pričom inštitúcie zo súkromného a verejného sektora môžu predkladať od 12. júla 2010 do 17. septembra 2010 svoje žiadosti „Expression of interest“ o zapojenie sa do partnerstva strategických projektov ako vedúci resp. projektový partner.

Text výzvy na predkladanie „Expression of interest“, opisy projektov, oprávnených vedúcich/projektových partnerov, charakteristiku výberového procesu a zoznam strategických projektov sa nachádza na oficiálne stránke programu http://www.central2013.eu/central-projects/applying-for-a-project/restricted-call-for-strategic-projects/

Pri výbere a hodnotení projektových partnerov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektov strategického významu Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR ako Národný orgán pre program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa vyžaduje na preukázanie ekonomickej a organizačnej spôsobilosti vedúceho/projektového partnera podpornú dokumentáciu k žiadosti.

Žiadosť „Expression of interest“ vedúceho/projektového partnera zo Slovenska spolu s prílohami uvedenými v súbore „Zoznam dokumentov k žiadosti“ je potrebné doručiť najneskôr do 17. septembra 2010 do 12:00 hod. na adresu Kontaktného miesta CENTRAL EUROPE pre Slovensko uvedenú nižšie. V prípade, že sa projektový partner bude uchádzať o účasť vo viacerých strategických projektoch, je potrebné predložiť žiadosť spolu s uvedenými prílohami pre každý projekt samostatne.

Národný orgán najneskôr do ukončenia výberu projektových partnerov na realizáciu strategických projektov preverí informácie uvedené v čestných vyhláseniach a v žiadosti „Expression of interest“.

Operačný program Stredná Európa poskytne na strategické projekty približne 20 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, dostupnosti (doprava a informačno-komunikačné technológie), životného prostredia, ako aj konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov s cieľom stimulovať regionálny rozvoj a zlepšiť územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť v strednej Európe.

Pre detailnejšie informácie o programe a prebiehajúcej výzve doporučujeme navštíviť oficiálnu web stránku programu www.central2013.eu, alebo kontaktovať Kontaktné miesto CENTRAL EUROPE pre Slovensko:

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
 
Ing. Lubomír Grznáirk
Tel.02/59562227
Fax 02/5952110

Kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa je k dispozícii na oficiálnej web stránke www.central2013.eu.