hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuálne

Zastúpenie Európskej komisie v Českej republike a program nadnárodnej spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž s názvom Výstava PORTRÉTOV, ktorá sa uskutoční dňa 19.10.2015 – Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha, Česká republika.
Predmetná vernisáž bude zameraná na retrospektívu toho čo sa podarilo dosiahnuť od roku 2007 v rámci implementácie programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa. Súčasťou vernisáže bude aj recepcia určená na sieťovanie potenciálnych projektových partnerov z jednotlivých členských krajín programu Interreg CENTRAL EUROPE.
V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o nahlásenie svojej účasti na mailovej adrese - info@central2013.eu, a to v termíne do 9.10.2015.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 1. máj 2015 došlo k presunu časti činností Národného orgánu pre programy nadnárodnej spolupráce Operačný program Stredná Európa 2007 – 2013 a Operačný program Juhovýchodná Európa 2007 – 2013, predstavujúcich Kontrolu prvej úrovne (First Level Control), na Slovenskú agentúru životného prostredia. Relevantné kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakty.

Spoločný technický sekretariát Operačného programu Stredná Európa zverejnil informáciu, predmetom ktorej je zhrnutie obsahu Výročnej správy o implementácii Operačného programu Stredná Európa za rok 2014. Informácia je v anglickom jazyku. Kompletné znenie Výročnej správy bude zároveň zverejnené aj na stránke Operačného programu Stredná Európa - http://www.central2013.eu/index.php. Dokument na stiahnutie (pdf, 228 kB).

Súčasný stav programu Stredná Európa

V programovom období 2007 – 2013 programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa bolo v rámci 1., 2., 3. výzvy a strategickej výzvy a 4.výzvy schválených 124 projektov s celkovou alokáciou
231 mil. € z ERDF pre nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 – Inovácie - 30 projektov
Prioritná os 2 – Dostupnosť - 21 projektov
Prioritná os 3 – Životné prostredie - 42 projektov
Prioritná os 4 – Konkurencieschopnosť - 31 projektov

Názov

1.výzva

2.výzva

3.+ strateg.výzva

4. výzva

Spolu

Alokácia (Mil. € ERDF)
- z toho pre SR

66,8
4,9

72,0
5,9

55,2 + 10,0
4,1 + 2,0

27,0
1,3

231,0
18,2

Počet schvál. projektov
- z toho s účasťou SR

29
15

37
18

28 + 7
14 + 6

23
11

124
64

Počet partnerov programu
- z toho partnerov za SR

-
23

-
26

-
22 +10

-
12

1360
93

- z toho vedúci partner za SR

1

1

0

0

2 LP

Úspešnosť SR partnerov
v rámci schvál. projektov

51%

49%

57%

48%

Operačný program Stredná Európa v programovom období 2014 – 2020

Európska komisia v roku 2012 navrhla, aby nadnárodný program Stredná Európa naďalej financoval projekty európskej územnej spolupráce v 8 členských štátoch EÚ: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, južná a východná časť Nemecka a severná časť Talianska.
Pozn. Programovacie územie môže byť v ďalšej etape príprav rozšírené o Chorvátsko a západné regióny Ukrajiny, v závislosti od záverov vyjednávania medzi Európskou komisiou a príslušnými štátmi.
Program bude spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (ERDF) a stane sa súčasťou kohéznej politiky EÚ v období 2014-2020, ktorej cieľom je prispievať k dosiahnutiu cieľov a základných pilierov rozvoja pre región Európy → Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Tieto sú bližšie špecifikované v dokumente „Stratégia Európa 2020“.
V priebehu roku 2012 bola spracovaná hĺbková územná analýza, za pomoci príspevkov prezentovaných zo strany zapojených aktérov/stakeholderov (on-line prieskum, interview). Celá správa vrátane zhrnutí je dostupná na internetovej stránke programu Central Europe www.central123.eu.
Pre prípravu nového operačného programu Stredná Európa bola ustanovená riadiaca skupina SG2014+, v ktorej má zastúpenie každý členský štát.
Návrh stratégie programu Stredná Európa je vymedzený tematickými cieľmi tzv. „Thematic Objectives” (TO) a investičnými prioritami „Investment Priorities” (IP), ktoré boli navrhnuté Európskou komisiou pre nové programové obdobie 2014-2020 v návrhu Nariadenia ERDF.
Pre nový operačný program Stredná Európa boli riadiacou skupinou SG2014+ definované prioritné osi a vybrané tematické ciele a investičné priority. Všetky informácie o programe sú na webovej stránke Úradu vlády SR.

Národná verejná diskusia k príprave nového OP Stredná Európa

Dňa 6. mája 2013 sa v Bratislave na Úrade vlády SR konala verejná diskusia k príprave nového operačného programu Stredná Európa na programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom národnej diskusie bolo navrhnúť hlavné aktivity už pre vybrané tematické ciele a investičné priority.

Výročná konferencia v Padove

V dňoch 15. – 16. 5. 2013 sa konala v Padove výročná konferencia programu Stredná Európa, výstupy z konferencie je možné nájsť na webovom sídle programu Stredná Európa.
http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/past-events/annual-conference-2013/#c1608