hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Často kladené otázky

Často kladené otázky  (FAQ)
v rámci výziev na predkladanie projektových žiadostí v Programe STREDNÁ EURÓPAČo je Operačný program Stredná Európa?
OP Stredná Európa je programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy, čím prispieva k zlepšeniu inovácií, dostupnosti (dopravy a informačno-komunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Ktoré krajiny sú súčasťou Operačného programu Stredná Európa?
OP Stredná Európa poskytuje zdroje EÚ na financovanie projektov realizovaných v partnerstve medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny. Program je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a realizuje sa v programovom období 2007-2013.

Aká je výška spolufinancovania účasti slovenských projektových partnerov v projekte zo zdrojov EÚ?
V rámci Operačného programu Stredná Európa môžu byť náklady slovenských projektových partnerov podporené z prostriedkov ERDF až do výšky 85%.

Majú slovenskí projektoví partneri možnosť uchádzať sa o príspevok zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektu?
V rámci Operačného programu Stredná Európa nie je v súčasnosti pre slovenských projektových partnerov k dispozícii príspevok zo štátneho rozpočtu. Slovenskí projektoví partneri sú povinní zabezpečiť si spolufinancovanie z vlastných zdrojov. V prípade možnosti spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu v rámci niektorej z budúcich výziev Národný orgán (MŽP SR) túto informáciu včas zverejní.

Aká je minimálna/ maximálna výška rozpočtu projektu v rámci Operačného programu Stredná Európa?
Typický projekt v rámci programu Stredná Európa by mal mať celkový rozpočet v rozsahu od 1 do miliónov EUR. Vo výnimočných prípadoch, môžu byť financované aj menšie alebo väčšie projekty. Partneri v projekte by mali dbať na to, aby finančný rozsah projektu reflektoval predpokladané aktivity vykonávané v rámci projektu.

Aká je odporúčaná dĺžka trvania projektu?
Odporúčaná dĺžka trvania projektu je 30 až 36 mesiacov. Avšak projekty s výšou intenzitou spolupráce, prípadne s väčším rozpočtom môžu vyžadovať dlhý čas na úspešnú implementáciu a môže trvať až do 48 mesiacov.

Aký je minimálny počet partnerov/krajín zapojených do projektu?
Minimálne požiadavky na partnerstvo v projekte sú nasledovné. Minimálne traja finanční partneri, aspoň z troch krajín, z ktorých aspoň dvaja pochádzajú z EÚ regiónu v rámci programového územia.

Aký je odporúčaný počet partnerov v projekte?
Odporúčaný počet partnerov v projekte je medzi 8 až 12 projektových parterov, i keď ani väčšie partnerstvo nie je vylúčené.

Akým spôsobom je Operačný program Stredná Európa riadený?
Programová štruktúra pozostáva z orgánov na európskej, národnej i regionálnej úrovni. Hlavným rozhodovacím orgánom je Monitorovací výbor, pozostávajúci zo zástupcov členských štátov programu. Odbor stratégií EÚ a ekonomického rozvoja mesta Viedeň vo funkcii Riadiaceho orgánu je zodpovedný za operatívne riadenie programu. Je podporovaný Spoločným technickým sekretariátom – medzinárodne obsadeným pracoviskom taktiež so sídlom vo Viedni, a sieťou Kontaktných miest so sídlom v členských štátoch programu.

Ako možno použiť 10% pravidlo?
10% pravidlo je možné použiť iba vo vzťahu ku krajinám mimo územia EÚ a zároveň v rámci programovej oblasti. V rámci tohto pravidla môže ERDF partner financovať partnera z nečlenskej krajiny – mimo územia EÚ (avšak v rámci programovej oblasti) až do výšky 10% z rozpočtu projektu. Príslušné aktivity a súvisiace výdavky musia byť popísané v projektovej žiadosti.

Aké typy výdavkov sú oprávnené v rámci 10% pravidla?
Programový manuál definuje nasledujúce kategórie oprávnených výdavkov v rámci tohto pravidla: cestovné výdavky (travel and accommodation), externá expertíza a služby (external expertise and services), vybavenie (equipment) a investície malého rozsahu (small scale investments).

Kedy najskôr môže začať príprava projektu a kedy by mala byť ukončená?
Prípravné náklady (preparation costs“) projektu sú oprávnené, ak boli vynaložené najskôr 01. 01. 2007, oprávnenosť prípravných nákladov končí pred dátumom schválenia projektovej žiadosti. Tieto výdavky musia preukázať priamy súvis so schváleným projektom a musia byť zahrnuté v schválenej projektovej žiadosti, pričom nesmú prekročiť sumu 20 000 EUR .

Kedy najskôr je možný začiatok realizácie projektu?
Implementácia projektu nesmie začať skôr, než bude projekt schválený rozhodnutím Monitorovacieho výboru. Môže teda začať hneď po schválení, ešte pred podpisom zmluvy (Subsidy Contract).

Možno tzv. „staff costs“ považovať za „in kind contribution“?
Nie, personálne výdavky nemožno považovať za „in kind“, sú to skutočné výdavky, ktoré v rámci žiadosti o overenie budú podložené bankovými výpismi potvrdzujúcimi ich úhradu. In kind príspevky pozostávajú z poskytnutia pozemkov alebo nehnuteľností, zariadení alebo materiálov pre účely projektu, výskumu, odbornej práce alebo neplatenej dobrovoľníckej práce.

Budú sa za oprávnené považovať aj cestovné výdavky „neoficiálnych“ partnerov v projekte? Resp. môžu byť oprávnené aj výdavky cieľových skupín, ktoré nie sú zapojené v projekte?
Oprávnené sú iba výdavky členov projektového tímu, tzv. „project staff“. Cestovné výdavky externých expertov musia byť zahrnuté v zmluvách (napr. zmluva o dielo).