hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzvy na predkladanie projektov

Program Stredná Európa Výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Zatiaľ boli vyhlásené a ukončené tri štandardné výzvy na predkladanie projektových žiadostí. V súčasnosti prebieha tzv. špecifická výzva zameraná na projekty strategického významu. Konečné schválenie strategických projektov sa predpokladá v polovici roka 2011. Štvrtá výzva na predkladanie projektových žiadostí, ktorá bude vyhlásená len pre vybrané oblasti intervencie v rámci každej prioritnej osi, je predbežne plánovaná v rozmedzí leta/jesene 2011.

1. výzva
V rámci programu Stredná Európa (2007-2013) bola dňa 3. marca 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov. Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom) mohli prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ERDF najneskôr do 14. apríla 2008, ktorý bol termínom uzatvorenia výzvy. V rámci tejto výzvy bolo vedúcimi partnermi predložených celkovo 95 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a slovenskí projektoví partneri sa zapojili do 44 projektov, v troch ako vedúci partneri projektu. Z celkového počtu 29 schválených projektových žiadostí je v 15 projektoch zapojených 23 projektových partnerov zo SR vrátane 1 vedúceho partnera projektu.

2. výzva
Dňa 8. januára 2009 bola vyhlásená druhá otvorená výzva na predkladanie projektových návrhov, ktorá trvala do 18. marca 2009. V rámci tejto výzvy bolo v stanovenom termíne celkovo predložených 179 projektových žiadostí a zapojilo sa do nich 122 projektových partnerov zo Slovenskej republiky. Celkovo bolo v rámci druhej výzvy na 5. zasadnutí nadnárodného monitorovacieho výboru programu Stredná Európa, konanom v dňoch 12. – 13. novembra 2009 v Budapešti, schválených 37 projektov, 18 z nich bolo s účasťou celkovo 26 projektových partnerov zo SR vrátane 1 vedúceho partnera.

3. výzva
Dňa 15. marca 2010 otvorená tretia štandardná výzva na predkladanie projektov, ktorá bola otvorená do 7. mája 2010. V rámci tretej výzvy na predkladanie projektov bolo spolu predložených 136 žiadostí v celkovom objeme 253,6 miliónov EUR požadovaného príspevku z ERDF. Zo Slovenskej republiky sa do tretej výzvy zapojilo celkovo 79 projektových partnerov, z toho 2 subjekty ako vedúci partneri. Na 9. zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, konanom v dňoch 2. až 3. decembra 2010 vo Viedni bolo z celkového počtu 112 oprávnených projektových žiadostí podporených Monitorovacím výborom 28 projektov v rámci oblasti inovácií dostupnosti, životného prostredia a konkurencieschopnosti miest a regiónov. Z uvedeného počtu 28 projektov participuje 22 subjektov zo Slovenskej republiky v rámci 14 projektov.

Špecifická výzva – Strategické projekty
Dňa 12. júla 2010 bola vyhlásená aj tzv. špecifická dvojkroková výzva zameraná na strategické projekty s alokáciou približne 25-30 mil. Eur. Táto špecifická výzva je zameraná na 7 projektov strategického významu, pričom v rámci Slovenskej republiky bolo v stanovenom termíne do 17. septembra 2010 bolo prijatých celkovo 26 žiadostí („Expression of Interest“), z čoho do druhého kola postúpilo v rámci Slovenskej republiky celkovo 21 žiadostí. Na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu  Stredná Európa, konanom v dňoch 19. až 20. mája 2011 vo Prahe bolo (i keď s podmienkami) schválených všetkých 7 strategických projektov. Z uvedeného počtu 7 strategických projektov participuje 11 financujúcich subjektov zo Slovenskej republiky v 6 projektoch.