hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Základné informácie

STREDNÁ EURÓPA: SPOLUPRÁCOU K ÚSPECHU

OP Stredná Európa je novým programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy, čím prispieva k zlepšeniu inovácií, dostupnosti (dopravy a informačno-komunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

OP Stredná Európa poskytuje 231 mil. EUR na financovanie projektov realizovaných v partnerstve medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny.

Program je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a realizuje sa v programovom období 2007-2013. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%. Partneri musia zostávajúcu časť výdavkov v rámci projektu spolufinancovať z vlastných zdrojov.

Záujemcovia o projektové partnerstvá môžu predkladať svoje projektové žiadosti v rámci jednotlivých výziev na predkladanie projektov, z ktorých prvá bola zverejnená v marci 2008.

 

AKÉ SÚ PRIORITY PROGRAMU?
OP Stredná Európa finančne podporuje projekty v nasledujúcich tematických oblastiach:

Priorita 1: Uľahčenie inovácií v strednej Európe

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie klímy pre inovácie vo všetkých regiónoch a budú im umožňovať lepšie využitie ich inovačného potenciálu. Vytvoria výhodné rámcové podmienky pre inovácie a vybudujú kapacity na ich efektívny prenos a aplikáciu. Podporia tiež vývoj poznatkov a pomôžu ľuďom nadobudnúť kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre znalostnú ekonomiku.
Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:

Je dôležité poznamenať, že aj keď sú inovácie samostatnou prioritnou osou, sú taktiež považované za horizontálny cieľ programu a sú teda podmienkou pre všetky projekty uchádzajúce sa o podporu v rámci programu.

Priorita 2: Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie dostupnosti ako podmienku ekonomického rozvoja a kľúčový faktor znižovania rozdielov v programovom území. Podporia riešenia pre informačné a komunikačné technológie, ako aj netechnologické alternatívne riešenia zlepšovania dostupnosti. Posilnia tiež prepojenosť a intermodálnosť v záujme vyššej efektívnosti a redukcie objemu dopravy v rámci programovej oblasti spolupráce.
Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:

Priorita 3: Zodpovedné využívanie životného prostredia

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zodpovednejšie využívanie a lepšiu ochranu životného prostredia v strednej Európe. Budú manažovať a chrániť prírodné zdroje, podporovať využívanie environmentálne priaznivých technológií a znižovať riziká a dopady prírodných a technologických rizík. Podporia tiež využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenú energetickú účinnosť.

Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:

Priorita 4: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie kvality života v mestách a regiónoch strednej Európy. Podporia polycentrický rozvoj a územnú spoluprácu a budú riešiť vplyvy demografických a sociálnych zmien. Budú tiež využívať kultúrne zdroje prostredníctvom zlepšovania prístupu a riadenia týchto zdrojov.
Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:

AKO PROGRAM FUNGUJE?
Operačný program Stredná Európa vyzýva národných, regionálnych a lokálnych zástupcov verejného i súkromného sektora, aby navrhli projekty a požiadali o finančnú podporu z programu. V priebehu jednotlivých výziev na predkladanie projektov budú projektové žiadosti zhodnotené. Zástupcovia členských štátov EÚ vyberú na základe kvality predloženej dokumentácie žiadostí tie projekty, ktoré dávajú predpoklady na najlepšie výsledky.

Program poskytuje 231 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na oprávnené výdavky vedúcich partnerov a projektových partnerov. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť v závislosti od lokalizácie partnerov a ich zapojenia do podnikateľských činností v rámci projektu podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%. Partneri musia zostávajúcu časť výdavkov spolufinancovať z vlastných zdrojov. Celkový rozpočet projektu (tzn. všetkých projektových partnerov spolu) môže kolísať v rozpätí 1 – 5 mil. EUR. Vo výnimočných prípadoch môžu byť podporené aj projekty s nižším, alebo naopak, s vyšším rozpočtom. Výzvy na predkladanie projektov sú zverejnené na oficiálnej web stránke programu www.central2013.eu a zároveň aj na web stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Prvá výzva na predkladanie projektov, otvorená pre všetky prioritné osi programu, bola zverejnená 03. marca 2008 s trvaním do 14. apríla 2008. Druhá výzva na predkladanie projektov je plánovaná na prelome rokov 2008/2009.

AKÉ PROJEKTY MÔŽU ZÍSKAŤ PODPORU?
Projekty žiadajúce podporu z OP Stredná Európa by mali mať nasledujúce charakteristiky:

KTORÉ REGIÓNY SÚ DO PROGRAMU ZAPOJENÉ?
Programová oblasť zahŕňa regióny z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Pokrýva okolo 1 050 000 km2 – plochu, ktorá predstavuje približne pätinu územia EÚ. V oblasti žije okolo 148 mil. obyvateľov (28% počtu obyv. EÚ).

Ekonomika oblasti vykazuje vysoké rozdiely vo vzťahu k príjmom a životným štandardom – zatiaľ čo je tu zastúpených niekoľko najbohatších regiónov Európy, v strednej Európe sa nachádzajú aj tie najchudobnejšie. OP Stredná Európa sa snaží prispieť k zníženiu týchto rozdielov prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi, hľadajúc spoločné riešenia problémov, ktoré obmedzujú potenciálny rozvoj regiónov. Program by mal tiež podporiť posilnenie celkovej konkurencieschopnosti stimulovaním inovácií a podporou excelentnosti naprieč strednou Európou.

OP Stredná Európa podporuje nasledujúce štáty a ich regióny:


AKÝM SPÔSOBOM JE PROGRAM RIADENÝ?
Programová štruktúra pozostáva z orgánov na európskej, národnej i regionálnej úrovni. Hlavným rozhodovacím orgánom je Monitorovací výbor, pozostávajúci zo zástupcov členských štátov programu. Odbor stratégií EÚ a ekonomického rozvoja mesta Viedeň vo funkcii Riadiaceho orgánu je zodpovedný za operatívne riadenie programu. Je podporovaný Spoločným technickým sekretariátom – medzinárodne obsadeným pracoviskom taktiež so sídlom vo Viedni, a sieťou Kontaktných miest so sídlom v členských štátoch.

Orgány programu a ich funkcie:

Monitorovací výbor
Zložený zo zástupcov členských štátov programu, Monitorovací výbor dohliada a zabezpečuje kvalitu a efektívnosť implementácie programu; schvaľuje projekty.

Riadiaci orgán
Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a implementáciu programu v súlade s princípmi správneho finančného riadenia a v zmysle nariadení EÚ o manažmente fondov Európskeho Spoločenstva.

Certifikačný orgán
Certifikačný orgán zabezpečuje, aby boli výdavky použité v súlade s európskymi a národnými pravidlami; je zodpovedný za platby vedúcim partnerom.

Orgán auditu
Orgán auditu zabezpečuje, aby boli audity vykonávané v súlade s medzinárodne platnými štandardmi auditu s cieľom overiť efektívnosť fungovania riadiacich a kontrolných systémov programu.

Spoločný technický sekretariát
Spoločný technický sekretariát napomáha Riadiacemu orgánu, Monitorovaciemu výboru a ak je to potrebné, aj Orgánu auditu pri riadení programu; poskytuje podporu projektovým partnerom a žiadateľom.

Národný orgán v Slovenskej republike – Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR bolo v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1005 zo 6. decembra 2006 schválené ako Národný orgán pre operačné programy v rámci cieľa 3 Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca, teda aj pre Operačný program Stredná Európa.

Ako Národný orgán Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje najmä:

Sieť kontaktných miest 
Členské štáty zapojené do OP Stredná Európa zriadili Kontaktné miesta reprezentujúce program v jednotlivých krajinách. Koordinované Spoločným technickým sekretariátom, Kontaktné miesta dopĺňajú aktivity realizované Spoločným technickým sekretariátom, poskytujú žiadateľom informácie a poradenstvo a prispievajú k šíreniu dosiahnutých výsledkov a výstupov programu.

V Slovenskej republike je Kontaktné miesto umiestnené na Ministerstve životného prostredia SR a medzi jeho úlohy patrí najmä:


Vyššie uvedené informácie boli vyňaté z Operačného programu Stredná Európa ako základného programového dokumentu. Operačný program je dostupný na oficiálnej web stránke programu www.central2013.eu, alebo na web stránke Ministerstva životného prostredia SR.