hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Systém hodnotenia kvality CAF

Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework - CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM) a modelom nemeckej Akadémie Speyer.
Model CAF vychádza z predpokladu, že organizácia dosahuje výnimočné výsledky vo výkonnosti, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti na základe vodcovstva, stratégie a plánovania, zamestnancov, partnerstiev a procesov. Poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov a súčasne holisticky analyzuje výkonnosť organizácie.

Webstránka modelu CAF:

Prehľad organizácií implementujúcich model CAF 2003 – doteraz

Aktuálne správy:

Implementácia modelu CAF na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky

Rok 2019

V roku 2019 naštartovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) proces implementácie modelu CAF. Dôvodom nástupu na túto cestu bol predovšetkým záujem vedenia ministerstva o zefektívnenie fungovania a zlepšenie kvality jeho služieb, vykonanie samohodnotenia, identifikáciu oblastí na zlepšovanie, meranie pokroku, ako aj zameranie sa na spätnú väzbu.

FÁZA 1: ZAČIATOK CESTY S MODELOM KVALITY

Rozhodnutím vedenia ministerstva sa začal proces implementácie modelu CAF, pričom generálna tajomníčka služobného úradu je hlavným garantom v tomto procese. Komunikáciou o cieľoch a výhodách samohodnotenia na úrovni pracovných stretnutí, na rôznych poradách vedenia, s využitím skúseností a informácií zo školení a konferencií organizovaných Úradom pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR“) a v neposlednom rade silnou angažovanosťou najvyšších predstaviteľov ministerstva, boli na celom ministerstve vytvorené vhodné podmienky pre samohodnotenie.

V rámci fázy 1 bol vytvorený a implementovaný „Komunikačný plán CAF“, ktorý schválilo vedenie ministerstva. Komunikačný plán, pre samohodnotenie a pre akčný plán, vypracoval garant a metodik CAF tímu na obdobie od začiatku samohodnotenia až po realizáciu všetkých aktivít akčného plánu zlepšovania a uchádzania sa o titul Efektívny používateľ modelu CAF. Komunikačný plán bol vytvorený v súlade s harmonogramom implementácie modelu CAF na ministerstve.

Rok 2020

FÁZA 2: PROCES SAMOHODNOTENIA

Celý proces opisuje dokument „Harmonogram implementácie Spoločného systému hodnotenia kvality (CAF) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky“. V súlade s ním ministerstvo začalo s realizáciou projektu. Vedenie ministerstva vymenovalo garanta a metodika CAF tímu. Vzhľadom na charakter činností, veľkosť organizácie a jej územnú dislokáciu, vznikol jeden prierezový CAF tím (15 členov).

Oboznámenie vedenia ministerstva o modeli CAF a jeho princípoch vykonal externý konzultant za účasti garanta a metodika CAF. Externý konzultant vyškolil CAF tím v januári 2020. Uvedeného školenia, ktoré bolo prispôsobené potrebám ministerstva, sa zúčastnili všetci členovia CAF tímu.
Proces samohodnotenia bol náročný a poznačený pandémiou v súvislosti s COVID 19. Napriek tomu sa CAF tímu podarilo s podporou kolegov vytvoriť niekoľko verzií správy jej postupným zdokonaľovaním.

Samohodnotiacu správu po jej spracovaní mali možnosť pripomienkovať všetci zamestnanci ministerstva. Vznesené pripomienky k jej obsahu vyhodnotili a zapracovali členovia CAF tímu. Tí následne na stretnutí vykonali tímové bodové hodnotenie, odchýlky prezentovali a odôvodňovali, výstupy zaznamenali. Konsenzuálneho tímového bodového hodnotenia sa zúčastnil aj externý konzultant. V júli 2020 predloží CAF tím samohodnotiacu správu na schválenie vedeniu ministerstva.

Ministerstvo pošle samohodnotiacu správu na Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a požiada o vykonanie externého posúdenia na mieste, aby získalo externý pohľad na svoje činnosti a fungovanie ministerstva ako celku. Externé posúdenie na mieste sa uskutoční v auguste 2020.