hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám

logá

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS)

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP): 9 663 685,29 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným zámerom projektu je tvorba a sprevádzkovanie Informačného systému poskytujúceho infraštruktúrnu podporu v oblasti budovania a prevádzky Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI) v synergii s Elektronizáciou výkonu verejnej správy (eGoverment). Primárnym cieľom projektu je vytvorenie univerzálneho a jednoducho použiteľného infraštruktúrneho uzla pre evidovanie, harmonizáciu, zdieľanie, distribuovanie, archivovanie a prácu s priestorovými informáciami Slovenskej republiky.

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách: http://inspire.gov.sk/projekty/jppus

Priebežne aktualizovaná fotogaléria: Fotogaléria k projektu JPPUS

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Informačný systém JPPÚS poskytne jednotný a údajovo konzistentný zdroj harmonizovaných priestorových údajov, sprístupnených aplikačno programovým rozhraním služieb, ktoré budú zdokumentované prostredníctvom štandardizovaných metaúdajov. Pre všetky budú jednoznačne zadefinované harmonizované licenčné podmienky zdieľania, pričom ich zdieľanie a vyhodnocovanie bude zabezpečované komponentou monitoringu a reportingu. V neposlednom rade bude zabezpečovať podporu výkonu koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií v SR, ktorá poskytuje geopriestorovú podporu pre výkon elektronizácie verejnej správy.

Tvorba a samotná realizácia projektu zabezpečí vytvorenie nových funkcionalít nadväzujúcich na projekt Registra priestorových informácií - RPI (podpora metaúdajov, údajových modelov, transformácie) a jeho následné jednotné prepojenie s Národným geoportálom (vizualizácia, tvorba mapových podkladov) a webovým sídlom NIPI (systém na správu obsahu, nástrojov pre využívanie priestorových údajov). Zároveň bude predstavovať na národnej úrovni jednotný vstupný bod pre záujemcov o priestorové údaje, cez ktorý budú môcť efektívne vyhľadať, zobraziť, vyhodnotiť a následne buď priamo použiť, uložiť alebo v prípade potreby zakúpiť požadované priestorové údaje.

Hlavné ciele projektu:

Hlavné výsledky projektu:

Zverejnené dokumenty