hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informačný systém odpadového hospodárstva

logá

Názov projektu: Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

Doba realizácie: 05/2017 - 04/2020

Výška NFP: 16 433 731,04 €

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) zjednotí a nahradí niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (RISO, štatistické zisťovanie o nakladaní s odpadmi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, informačné systémy tretích strán), bude nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale poslúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH bude slúžiť aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a bude poskytovať základné štatistické údaje a prehľady.

ISOH bude zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie. V ISOH sa bude sústreďovať potrebná evidencia a relevantné hlásenia, budú sa v ňom zhromažďovať údaje o pôvodcoch odpadov a o zariadeniach na nakladanie s odpadmi.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je „Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve“ ako kľúčového podporného nástroja pre implementáciu Programov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR), prijatého uznesením vlády Slovenskej republiky, ktorý je najvýznamnejším programovým dokumentom v danej oblasti plne rešpektujúcim príslušné záväzky SR.

Fyzická realizácia projektu bude prebiehať v Bratislave. Vzhľadom na to, že nahlasovatelia a využívatelia systému sú všetky povinné osoby zo zákona ako aj všetky obce, bude využívanie výstupov projektu zamerané na celé územie SR.
Informačný systém bude umiestnený vo vládnom cloude.

Základným zmyslom POH SR je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. To znamená najmä znižovanie relatívne vysokej miery environmentálne nevhodných spôsobov zneškodňovania odpadu (najmä skládkovaním). Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním a funkčné vytvorenie stimulov smerujúcich k podpore ekologicky priaznivých spôsobov nakladania s odpadmi, plne rešpektujúcich zásadnejšie presadzovanie a rešpektovanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva.

Na dosiahnutie tohto strategického cieľa POH SR navrhuje niekoľko opatrení, z ktorých kľúčové je vytvorenie mechanizmov podpory ekologicky vhodných spôsobov nakladania s odpadmi založené najmä na monitorovaní pôvodcov odpadov a systéme prenášania nákladov na ekologicky priaznivé nakladanie s odpadmi na týchto pôvodcov. Hoci ide o jednoduchý a účinný princíp, ktorý rýchlo povedie k zvyšovaniu ekologicky vhodnejšieho nakladania s odpadmi, v praxi je ho veľmi náročné implementovať. So súčasnými kapacitami a informačnými zdrojmi je totiž pre MŽP SR takmer nemožné presne monitorovať životný cyklus každého odpadu a zaviesť účinný systém pozitívnych a negatívnych stimulov. Práve na to, aby bolo možné účinne implementovať princíp „znečisťovateľ platí", je potrebné vybudovať jednotný monitorovací a informačný systém.

Cieľom projektu je návrh, vývoj a implementácia Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý zabezpečí elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva (OH) tak, aby bolo možné plne využiť potreby naplnenia cieľov POH SR. Cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu „Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve“.

V rámci tejto aktivity bude podpora zameraná na:

Výsledkom projektu bude vytvorenie prostredia pre efektívnu elektronickú komunikáciu, ktorá zabezpečí:

Súčasťou aktivít projektu je aj zaškolenie užívateľov jednotného informačného systému životného prostredia. Nový Informačný́ systém odpadového hospodárstva bude:

Aktivity projektu sa vzťahujú na celé územie Slovenskej republiky.

Výhody ISOH

  1. Pri výkone štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve je jedným z jeho základných predpokladov dostatok reálnych (pravdivých) informácií o stave nakladania s odpadmi v určitom čase. Takéto informácie sú pre SIŽP, ale aj okresné úrady (OÚ), rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú,
  2. ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom,
  3. SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu - a aj konkrétne ktorému, a to v konkrétnom čase a v akom množstve. Ďalej bude môcť obratom zistiť produkciu komunálnych odpadoch v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať objemy vyhradených výrobkov uvádzaných na trh jeho výrobcom. Rovnako bude mať bezprostredný prístup k zneniu povolení, ktoré k činnostiam podľa zákona o odpadoch vydali orgány štátnej správy odpadového hospodárstva,
  4. Uvedením ISOH sa SIŽP dostane rýchlejšie k hodnoverným údajom, ktoré potrebuje k svojej kontrolnej činnosti a ktoré v súčasnosti musí neraz obtiažne získavať.

Financovanie

Projekt ISOH bol schválený na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a je financovaný zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v gescii Ministerstva životného prostredia SR (sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP je Slovenská agentúra životného prostredia).

Legislatíva

Z pohľadu európskej legislatívy zavedenie/zriadenie nového informačného systému súvisí so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc ako aj so smernicou Rady 91/692/EHS, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím. Z pohľadu vnútroštátnej legislatívy zavedenie/zriadenie nového informačného systému upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 103). Z predmetného zákona taktiež vyplýva rozsah potrebných funkcionalít IS a okruh jeho používateľov. Tieto súvislosti poukazujú na konkrétnu alternatívu budovania IS a nie je potrebná variácia viacerých riešení.