hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SIŽP: Stanovisko k vyjadreniu odvolanej riaditeľky inšpektorátu v Košiciach

ilustračný obrázok

Angelika Theinerová nebola z postu riaditeľky Inšpektorátu životného prostredia Košice (IŽP KE) odvolaná kvôli jednému konkrétnemu prípadu. Ján Jenčo, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) počas tlačového brífingu kriticky poukázal na doterajšiu činnosť IŽP KE pod jej vedením.

Tieto zistenia vyplývajú aj z predbežných záverov kontroly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky iniciovanej v auguste 2020 na košickom inšpektoráte pri výkone integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania. Ministerská kontrola zistila chronicky sa opakujúce nedostatky vo výkone štátneho dozoru a nečinnosť v prípadoch závažnej protiprávnej činnosti. IŽP KE mal vedomosť o dlhoročnej prevádzke v areáli Chemko Strážske, ktorá bola vykonávaná v rozpore so zákonom a bez povolenia a napriek tomu neuložil žiadne nápravné opatrenia. Dôsledkom šokujúcej pasivity kontrolného orgánu je tolerovanie opakovaného znečisťovania životného prostredia.

„Musím uviesť, že doterajšia činnosť IŽP KE bola skutočne nedostatočná, boli preukázané viaceré pochybenia, mám za to, že niektorí inšpektori neuplatňovali všetky zákonné možnosti a právomoci, ktoré by smerovali k ochrane zdravia a životného prostredia a v súvislosti s tým som pristúpil k rozhodnutiu odvolať riaditeľku IŽP KE.“ podčiarkol generálny riaditeľ SIŽP Jenčo počas tlačového brífingu 26. januára 2021.

Angelika Theinerová bola vymenovaná podľa zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa neho bola aj odvolaná. Tento zákon, ktorý sa od roku 2019 nezmenil, nevyžaduje uvedenie dôvodov pre odvolanie a dočasná pracovná neschopnosť nemá na odvolanie vplyv. Zákon zároveň určuje, že na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorý ukladá úlohy zamestnancom inšpektorátu a kontroluje ich plnenie. Zabezpečuje a kontroluje plnenie metodických usmernení, pokynov a ďalších interných predpisov a vydáva ďalšie príkazy a pokyny. Zabezpečuje tiež plnenie úloh inšpekcie racionálnou a účelnou koordináciou činnosti jednotlivých odborov na inšpektoráte. Tvrdenie pani Theinerovej, že legislatíva neumožňuje riaditeľovi inšpektorátu zasahovať do výkonu kontroly a ani ho nijako kontrolovať, sa teda nezakladá na pravde. Naopak, riaditeľ inšpektorátu je povinný zabezpečiť riadny výkon štátneho dozoru a zodpovedá zaň. Novela iného zákona, na ktorú pani Theinerová vo svojom stanovisku poukazuje, nemala na právomoc generálneho riaditeľa SIŽP menovať a odvolávať riaditeľov inšpektorátov žiadny vplyv.

Pani Theinerová ďalej uviedla, že: „Jenčo veľmi dobre vie ako riešiť problematiku odkaliska Poša. Prvou a jednoznačne rozumnejšou, je sadnúť si so všetkými zainteresovanými stranami za jeden stôl a spoločne hľadať riešenie tejto náročnej problematiky, čomu sa pán Jenčo z mne neznámeho dôvodu vyhýba.“ Ján Jenčo však akékoľvek kompromisy pri dôslednom uplatňovaní zákona odmieta: „Považujem za neakceptovateľné, aby sa kontrolný a dozorný orgán stretával s kontrolovaným subjektom mimo rámec ustanovený právnymi predpismi. Pani Theinerová bola vo funkcii dosť dlho na to, aby vyriešila závažné znečisťovanie životného prostredia.

Najznepokojujúcejšie sú však vyjadrenia pani Theinerovej, ktorá v jej osobnej tlačovej správe informuje o interných postupoch operatívnej činnosti SIŽP v konkrétnom prípade, hoci je viazaná zákonnou povinnosťou mlčanlivosti. Pani Theinerová nebola tejto povinnosti zbavená, svojím úmyselným konaním i naďalej závažným spôsobom marí uplatňovanie právomocí inšpekcie.

Pri výbere nového riaditeľa IŽP KE bude SIŽP prihliadať na bezúhonnosť kandidáta, znalosť legislatívy a záujem uplatniť ju v praxi. Generálny riaditeľ SIŽP Jenčo zdôraznil: „Od nástupcu očakávam razantný prístup a využívanie všetkých zákonných možností, ktoré máme, nakoľko spektrum konania inšpektora je veľmi široké a ja budem trvať na tom, aby sa využívali všetky zákonné možnosti.“