hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rybári budú môcť za určitých podmienok plašiť a strieľať kormorány

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vníma citlivo problémy rybárov, ktoré im spôsobujú nálety kormoránov. V tejto súvislosti MŽP rozhodlo o udelení výnimky na odstrel a rušenie zákonom chráneného morského vtáka na žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu. Celý proces sa riadil správnym konaním a MŽP ho nijakým spôsobom nezdržovalo.

MŽP nepovažuje odstrel kormoránov za systémové riešenie. Tým sú revitalizácie vodných tokov tak, aby v nich ryby mohli nachádzať prirodzené skrýše pred kormoránom aj v čase, kedy rieka zamŕza alebo má nízky vodný stav.

Kormorán veľký patrí medzi zákonom chránené živočíchy, ktoré je zakázané rušiť, plašiť a usmrcovať v ich prirodzenom prostredí. Možno tak konať iba na základe výnimky MŽP. Výnimku je možné povoliť v odôvodnených prípadoch, respektíve ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a navyše, ak výnimka neohrozí iné živočíšne druhy v ich prirodzenom areáli.
O takúto výnimku požiadal aj Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina. MŽP vydalo rozhodnutie v prvom stupni, ktorým povolilo usmrcovať a rušiť kormorány veľké v niektorých lovných a chovných rybárskych revíroch. MŽP zároveň v niektorých ďalších revíroch výnimku nepovolilo. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolal Slovenský rybársky zväz a OZ NUFIA. Rozhodovať tak musel minister životného prostredia ako odvolací orgán na základe návrhu rozkladovej komisie.

Rozhodnutie ministra životného prostredia bolo v tejto veci vydané v piatok 17. decembra 2021 a aktuálne sa doručuje účastníkom správneho konania. V tomto rozhodnutí napokon MŽP vyhovelo požiadavkám rybárov, ktorí budú môcť rušiť a usmrcovať kormorány. Dodržiavať však musia opatrenia, napríklad odstrel možno realizovať len za podmienky, že kormorány nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odstrel a rušenie kormorána sa nebude realizovať na miestach a v čase, keď ich vykonaním môže dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany prírody v dotknutom území.