hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy za 10 miliónov eur

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) otvorí 20. mája novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie environmentálnych centier pre informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na tento účel je alokovaných 10 mil. eur z Kohézneho fondu.

MŽP poskytne príspevok za podmienky, že hlavnou aktivitou projektu bude zriadenie environmentálneho centra a infoaktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktoré sa budú uskutočňovať vo vybudovanom materiálno-technickom zázemí. Aktivity teda musia byť zamerané na:

1.Zriadenie environmentálneho centra pre  informovanie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, t.j. výstavba alebo rekonštrukcia budovy budúceho envirocentra, alebo nákup hnuteľných vecí na vytvorenie materiálno-technického zázemia pre informovanie v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Súčasťou výstavby, alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení, zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra) a zároveň aj na:

2. Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy, teda ide o  informačné semináre, workshopy a konferencie, interaktívne výstavy s prednáškami, informačné dni, praktická environmentálna výchova, semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov, zážitkové aktivity environmentálnej výchovy, inšpiratívne a zážitkové programy, tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných materiálov, tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod.

Medzi oprávnených žiadateľov patria subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, pôsobiace v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a združenia fyzických, alebo právnických osôb, pôsobiace v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Projekt sa bude môcť realizovať na celom území Slovenska. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.