hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia nachádza priestor na spoluprácu so slovenskými poľnohospodármi

ilustračný obrázok

Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča na XXXIV. Valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre ocenil postoj poľnohospodárov, ktorí si rovnako uvedomujú výraznú potrebu ekologizácie slovenskej poľnohospodárskej výroby. Aj v poľnohospodárskej krajine intenzívnym hospodárením prehlbujeme problémy so stratou biodiverzity, ohrozením opeľovačov či so znižovaním kvality zásob podzemnej vody. Na valnom zhromaždení SPPK sa vrcholný predstaviteľ envirorezortu zúčastnil po prvýkrát.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) však považuje práve poľnohospodárov za kľúčových partnerov pri ochrane životného prostredia, ktorí popísané negatívne trendy zvrátia. Významná časť európskeho prírodného dedičstva sa nachádza vo vidieckej krajine a nie je možné jej ochranu zabezpečiť bez spolupráce s farmármi.

Napomôže tomu nová zelená architektúra Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorej základné kontúry predstavil štátny tajomník MŽP Michal Kiča. Náklady slovenských poľnohospodárov spojené s environmentálnymi požiadavkami, napríklad v podobe ekoschém, musia byť primerane pokryté vhodným nastavením agrodotácií.
“Ekologickejšie postupy v poľnohospodárstve sú nevyhnutné nielen z hľadiska záujmov životného prostredia, ale aj pre zachovanie produkčnej schopnosti pôdy ako takej, čo je nevyhnutným predpokladom potravinovej bezpečnosti Slovenska.” zdôraznil Michal Kiča. Zároveň členov SPPK uistil, že pri výbere a implementácii projektov z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti adaptácie na zmenu klímy bude MŽP identifikovať investície so spoločným záujmom oboch rezortov. Takou je aj renaturácia vodných tokov, napríklad Latorice, ktorá by okrem obnovy biodiverzity v riečnych ekosystémoch mohla výrazne prispieť aj k riešeniu nedostatku vlahy na poľnohospodárskej pôde v regióne Východoslovenskej nížiny.

Zvýšenie podielu slovenských potravín v prevádzkach verejného stravovania dokáže zabezpečiť zavedenie princípov tzv. zeleného verejného obstarávania pri výbere dodávateľov, ktorého gestorom je práve MŽP. “Dovoz potravín do slovenských škôl, jedální a zariadení verejného stravovania z opačného konca planéty je nielen absurdný, ale aj neakceptovateľný z hľadiska uhlíkovej stopy a našich klimatických záväzkov. Vhodným nastavením metodiky dokážeme podporiť producentov zdravých potravín z našich regiónov.”

Na konferencii sa štátny tajomník vyjadril k téme reformy národných parkov: “Druhová pestrosť je častokrát viazaná na činnosť poľnohospodárov, napríklad v podobe extenzívnej pastvy dobytka či kosenia lúk a pasienkov, o čom nás presviedča aj svetový rekordér v biodiverzite, národný park Slovenský raj. Obhospodarovanie polí a lúčnych biotopov nebude reformou žiadnym spôsobom dotknuté.“ dodal. MŽP bude naopak hľadať prostriedky a spôsoby ako zlepšiť finančnú podporu miestnych obhospodarovateľov pozemkov v národných parkoch, napríklad v podobe zníženia nájmu na štátnych pozemkoch.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora predstavuje neštátnu, verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.