hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody

ilustračný obrázok

Najaktuálnejšou témou v ochrane prírody na Slovensku je reforma národných parkov, ktorej cieľom je zabrániť strate biodiverzity a podporiť ekosystémové služby v 9-tich najvzácnejších územiach Slovenska. O pripravovaných reformných opatreniach, ktoré pomôžu ochrane životného prostredia, diskutoval v Luxemburgu štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča s európskym komisárom pre životné prostredie Virginijusom Sinkevičiusom. Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody, vníma ho ako dôležité opatrenie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a príležitosť pre splnenie svojich záväzkov vo vzťahu k životnému prostrediu.
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Michal Kiča eurokomisárovi objasnil, že súčasný systém manažmentu štátnych pozemkov v chránených územiach prostredníctvom správy lesníckych subjektov zameraných primárne na hospodárske aktivity, patriace pod rezort pôdohospodárstva, a zároveň legislatívna správa území organizáciou ochrany prírody, jej cieľom je vytvoriť jednotnú správu národných parkov v gescii rezortu životného prostredia a tým aj dosahovanie cieľov ochrany biodiverzity. „Túto dvojkoľajnosť má odstrániť novela zákona o ochrane prírody, o ktorej budú v októbri rozhodovať poslanci parlamentu. Zároveň nastaví systém správy štátnych pozemkov v národných parkoch tak, ako je to aj v iných európskych krajinách, teda pod organizáciu ochrany prírody. Vytvorí sa tiež predpoklad ukončenia zonácii národných parkov, zdôraznil Michal Kiča. Eurokomisár Sinkevičius potvrdil podporu komisie pre všetky legislatívne zmeny, ktoré vytvoria priestor pre zlepšenie ochrany prírody na Slovenku. Zdôraznil, že potreba ich prijatia vyplýva aj z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podmienkou pre jeho schválenie bola aj implementácia opatrení smerujúcich k podpore biodiverzity, nielen zápasu s dôsledkami klimatickej krízy.
Témou dialógu bolo aj dobudovanie európskej sústavy chránených území, ktorá má označenie NATURA 2000 a tvoria ju chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. V EÚ sú tieto územia značkou kvality a možnosťou pre čerpanie dotácií z európskych fondov, vrátane Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Národný zoznam Slovenska pozostáva z 642 území európskeho významu, avšak z pohľadu Európskej komisie v ňom Slovensko stále nemá dostatočne zastúpené niektoré vzácne druhy a biotopy európskeho významu. Táto nedostatočnosť sa týka predovšetkým výmery biotopu európskeho významu Nížinné a podhorské kosné lúky. Štátny tajomník Michal Kiča eurokomisára informoval, že téma rozširovania území NATURA 2000 je v súčasnosti na Slovensku zneužívaná kvôli snahe zabrániť prevodu správy štátnych pozemkov v národných parkoch do gescie Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR).
“Ochranu životného prostredia nemôžeme vystaviť dezinformáciám. Vláda SR je pripravená zintezívniť dialóg s obhospodarovateľmi a trpezlivo vysvetlovať všetky otázky súvisiace s územiami európskeho významu. Vytvoríme priestor pre iniciatívu vlastníkov ako zlúčiť ochranu cenných biotopov s maximálnym zachovaním tradičných foriem obhospodarovania,” podčiarkol štátny tajomník Kiča.
Eurokomisár Sinkevičius uistil štátneho tajomníka, že Európska komisia si je vedomá náročnosti procesu dobudovania sústavy NATURA 2000 ako aj priestoru pre nastavenie komunikačnej stratégie na európskej úrovni. Európska komisia však očakáva konkrétne kroky v procese dobudovania sústavy NATURA 2000, nakoľko ho vníma ako dlhoročný nesplnený záväzok zo strany Slovenska. Vyzvala Slovensko k intenzívnej práci smerujúcej urýchlenému ukončeniu legislatívnych procesov pre splnenie tejto úlohy, pretože ukončenie procesu rozšírenia sústavy Natura 2000 považuje za nevyhnutnosť.
Štátna ochrana prírody SR ešte v roku 2019 pripravila návrh, ktorý vymedzuje lokality vzácnych biotopov na zaradenie do národného zoznamu, pričom 104 z nich je navrhnutých pre lúčne biotopy. Osobitne v prípade týchto biotopov európskeho významu sú kľúčovými faktormi pre zachovanie vzácnych lúčnych biotopov pravidelné kosenie, či pastva. Z veľkej časti sa tieto návrhy prekrývajú už s chránenými časťami národných parkov, alebo chránených krajinných oblastí. Štátny tajomník Michal Kiča eurokomisára ubezpečil, že Slovensko bude vo vyhlasovaní území NATURA 2000 pokračovať, vyvinie maximálne úsilie pre splnenie svojich záväzkov, súčasne však považuje za dôležité intenzívne komunikovať na národnej ako aj európskej úrovni a nájsť s vlastníkmi či obhospodarovateľmi pozemkov potrebnú dohodu.