hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

30. Ekonomické fórum v Poľsku: Národné parky ako kľúč k riešeniu klimatických zmien

ilustračný obrázok

 

Pod spoločným cieľom formovania budúcnosti a posilnenia spolupráce medzi jednotlivými vládnymi zástupcami európskych krajín prijal pozvanie na konferenciu „Európa Karpát“ aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča. Tohtoročná diskusia mala za cieľ prispieť k debate o budúcnosti Európy. Venovali sa novým výzvam v medzinárodnej politike, správe o stave klímy a výhľade poľsko-ukrajinského partnerstva i európskemu programu obnovy.
Na konferenciu v Poľsku zameranú na rozvoj karpatského regiónu spoločne so strednou a východnou Európou prijal pozvanie štátny tajomník MŽP Michal Kiča. Odbornú diskusiu viedol s predsedníčkou výboru pre ochranu životného prostredia poľského parlamentu, štátnou tajomníčkou ministerstva životného prostredia, riaditeľmi poľských národných parkov a zástupcom neziskového sektora v Maďarsku. Cieľom diskusie s podtitulom „Nová klimatická politika v Karpatoch - ako účinne chrániť prírodné dedičstvo v Karpatoch. Potenciál národných parkov“ bolo zamerať sa na rozvoj karpatského regiónu a strednej a východnej Európy, ako aj na zachovanie spoločných hodnôt a kultúrneho a prírodného dedičstva s cieľom napĺňať klimatické ciele našich krajín.
Zelený prechod je zásadný pre EÚ v oblasti klimatickej neutrality. EÚ pracuje na revízii svojich právnych predpisov týkajúcich sa klímy v rámci takzvaného balíka opatrení „Fit for 55“ s cieľom zosúladiť súčasné zákony do roku 2050. Zelená transformácia sa zameriava na potrebu zvýšiť kapacitu lesov, pôd, mokradí a rašelinísk či oceánov. Michal Kiča zdôraznil: „Na Slovensku je kľúčová reforma ochrany prírody a zmena poľnohospodárskej politiky štátu. MŽP považuje za dôležité prepojiť novú stratégiu EÚ pre prispôsobenie sa zmene klímy so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ.“ Slovensko prijalo Akčný plán implementácie Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Ministerstvo životného prostredia má za cieľ objasniť právny klimatický rámec na Slovensku s primárnym cieľom nízkouhlíkovej transformácie.
Pre adaptáciu na Slovensku je najefektívnejšie zamerať sa na ochranu národných parkov a ekosystémových služieb. Reforma národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody rieši problém v chránených územiach. „Systém ochrany je komplikovaný, pretože sa prekrývajú národné, európske a medzinárodné siete chránených území s rôznymi špecifikami. Chránené územia stále neprešli procesom zonácie, a preto nie sú v ich jednotlivých úsekoch definované jasné pravidlá,“ dodal štátny tajomník. Prevod štátnych lesných pozemkov pod envirorezort by mal zabezpečiť jednotné riadenie chránených území. Dôležitým krokom bude schválenie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá túto reformu zabezpečuje. Dôležitým momentom bolo aj vyjadrenie podpory pri správnom nastavení transformácie národných parkov štátnou tajomníčkou poľského ministerstva životného prostredia Małgorzatou Golińskou. Riaditelia národných parkov Karkonosze a Bieszczady v bilaterálnych rozhovoroch ocenili príkladnú spoluprácu s kolegami zo Slovenska a pripomenuli nevyhnutnosť cezhraničnej spolupráce pri ochrane prírody.
Štátny tajomník prijal pozvanie na neformálne stretnutie aj so slovenským veľvyslancom v Poľsku, Andrejom Drobom. Témou rokovania bola situácia v ochrane prírody v Poľsku, vzťahy medzi jednotlivými segmentmi ministerstva životného prostredia, Plán obnovy a odolnosti u našich susedov či pozície Poľska pri opatreniach Fit for 55.
Ekonomické fórum s podtitulom Európa Karpát je významné medzinárodné podujatie, na ktorom sa tento rok v priebehu troch dní zúčastnilo vyše 6000 spíkrov, diskutujúcich a návštevníkov. Už tradične sa konferencia stretáva s vysokým záujmom popredných politických predstaviteľov, vrátane predsedov vlády Poľska a Ukrajiny, ktorí spoločnou tlačovou konferenciou celé podujatie uzavreli.