hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sťažnosti a petície

Sťažnosti a petície sa môžu podávať:

poštou na adresu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava

osobne v podateľni MŽP SR na tej istej adrese v pracovných dňoch
v úradných hodinách, ktoré sú od 7.30 do 15.00 hod. (obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hod.)

Postup Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri vybavovaní sťažností

 1. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosti možno podať aj ústne na sekciách alebo odboroch podľa predmetu sťažnosti alebo na odbore rezortnej kontroly. Vecnú pôsobnosť sekcií a odborov určuje zverejnený organizačný poriadok a organizačná štruktúra.
 3. Sťažnosti vybavuje oddelenie sťažností a petícií MŽP SR.
 4. MŽP SR je povinné vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušný do 60 pracovných dní od doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže minister alebo ním splnomocnený zástupca lehotu určenú na vybavenie sťažnosti predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehota na vybavenie neplynie v dobe kedy plynú lehoty určené na poskytnutie spolupráce alebo súčinnosti.
 5. Ministerstvo je oprávnené v nevyhnutnom rozsahu vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. V prípade, že sťažovateľ spoluprácu neposkytne alebo ju neposkytne v stanovenej lehote ministerstvo sťažnosť odloží.
 6. Ak ministerstvo pri prešetrovaní zistí, že k zisteniu skutočného stavu veci uvedenej v sťažnosti je potrebné poznať doklady, písomnosti, údaje alebo vyjadrenia orgánov verejnej správy (ministerstiev a nimi zriadených organizácií, obcí) môže požadovať súčinnosť na ich zabezpečení.
 7. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
 8. Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, ministerstvo prekontroluje či pôvodná sťažnosť bola vybavená správne a výsledok kontroly oznámi sťažovateľovi písomne.
 9. Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti vybavuje ministerstvo ako novú sťažnosť proti postupu pri vybavovaní sťažnosti alebo odložení sťažnosti.

Postup Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri vybavovaní petícií

 1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 2. Petíciu možno podať poštou alebo osobne v podateľni ministerstva (pozri podávanie sťažností).
 3. MŽP SR je povinné vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Túto lehotu možno predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
 4. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Výsledok vybavenia petície sa zverejňuje do desiatich dní od jej vybavenia. Za zverejnenie výsledku vybavenia petície je zodpovedný odbor rezortnej kontroly.

Vybavené petície